بخش نروسرجری

نام بخش : جراحی مغزواعصاب

رئیس بخش: دکتر سید رضا باقری

سرپرستار بخش : خانم مریم مرادیان

تعداد تخت : 35تعداد

تعداد متخصص : 6 نفر

تعداد رزیدنت مغزواعصاب:2 نفرسال اول 2 نفرسال دوم

 پرستار : 17 نفر

تعداد بهیار: 1 نفر