هماتولوژی - انکولوژی

نام بخش : هماتولوژی و انکولوژی

رئیس بخش : دکتر مظفر ازنب

سرپرستار بخش :سمیرا  دوکوشکانی

تعداد تخت : 34

تعداد متخصص :2نفر

تعداد پرستار : 14 نفر

تعداد بهیار: 1 نفر

تعداد کمک بهیار : 4 نفر