هماتولوژی - انکولوژی

نام بخش : هماتولوژی و انکولوژی

رئیس بخش : دکتر مظفر ازنب

سرپرستار بخش :سمیه دوکوشکانی

تعداد تخت : 34