بخش ارتوپدی 6

نام بخش : ارتوپدی سه

سرپرستار بخش : محمد مرادیان

 

تعداد تخت : 31