بخش ارتوپدی زنان

نام بخش : ارتوپدی زنان

سرپرستار بخش :

 

تعداد تخت :