بخش ارتوپدی زنان

نام بخش : ارتوپدی زنان

سرپرستار بخش :خانم عاطفه کرمی

 

تعداد تخت : 14