آدرس پستی :

کرمانشاه بلوار شهید بهشتی بیمارستان آیت الله طالقانی  

 تلفن :

90 -38367984

فاکس : 38358754
  کد پستی : 6715847167
 آدرس پست الکترونیکی :taleghani_hospital@ yhoo.com