برنامه حضوری مشاوران واحد

آقای دکتر صالحی ذهابی: چهارشنبه و پنج شنبه

خانم دکتر صفری: سه شنبه ها

خانم صالحی:  شنبه تا پنج شنبه

خانم شکوفه ملکی: شنبه تا دوشنبه

آقای شاه محمدی: شنبه تا پنج شنبه