خدمات مشاوره ای

ü     مشاوره پروپوزال نویسی

ü     مشاوره در زمینه تعیین حجم نمونه

ü     مشاوره مقاله نویسی و یرایش مقالات

ü     مشاوره در زمینه انجام پروپوزال های مربوط به مرکز

ü     مشاوره جستجو در پایگاه های اطلاعاتی

ü     مشاوره سابمیت و چاپ مقالات در مجلات برتر

ü     مشاوره در طراحی و متدولوژی طرح ها و پایان نامه ها

ü     مشاوره در زمینه اجرای طرح و گزارش نویسی

ü     مشاوره در زمینه جمع آوری اطلاعات

ü     مشاوره در زمینه نحوه رفرنس نویسی

ü     مشاوره در زمینه امور کامپیوتری