تلاش جهت توسعه ی پژوهش های راهبردی و گسترش مرز های دانش موجب شکل گیری تفکر حمایت از تحقیقات بالینی با استفاده از ظرفیت های بالقوه بیمارستان هاو اعضای هیئت علمی در بیمارستان های آموزشی درمانی از طرف معاونت تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد بر این اساس واحد های توسعه تحقیقات بالینی و شوراهای پژوهشی بیمارستان ها با هدف ترغیب و توانمند سازی اعضای هیئت علمی و پژوهشیاران و فراهم نمودن تسهیلا جهت انجام پژوهش در بیمارستان های آموزشی تشکیل شدند. لذابرای تحقق این مهم، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان های آیت اله طالقانی و امام علی (ع)با چشم‌ انداز توانمند‌سازی و فرهنگ‌ سازی پژوهشی در بخش‌های بالینیدر بهمن ماه 1396 راه اندازی شد.