صورتجلسات 97

جلسات

تاریخ جلسات

تعداد طرح های تحقیقاتی مطرح شده

تعداد پایان نامه های مطرح شده

 تعداد ریجستری های مطرح شده  مصوبات
جلسه دوم              97/1/26               3

-

   
s2
جلسه سوم              97/2/23             

       1            

-

   
s3
جلسه چهارم              97/4/24                    2            

-

   
جلسه پنجم              97/6/25               1        1               1  

 جلسه ششم

 97/7/29  3      
 جلسه هفتم   97/9/18  -   3
 

جلسه هفتم

 
  جلسه هشتم  97/10/5    4  

جلسه هشتم

 جلسه نهم
 97/10/26  1     1     1   
جلسه نهم
 
  جلسه دهم   97/11/14     3  
جلسه دهم
 
  جلسه یازدهم  97/12/5     4  
جلسه یازدهم