صورتجلسات 98

جلسات

تاریخ جلسات

تعداد طرح های تحقیقاتی مطرح شده

تعداد پایان نامه های مطرح شده

تعداد ریجستری های مطرح شده

 مصوبات

جلسه دوازدهم

98/1/25

--

1

1

 
جلسه دوازدهم

جلسه سیزدهم

98/2/8

--

-

3

 
جلسه سیزدهم

جلسه چهاردهم

98/3/22

--

1

2

 
جلسه چهاردهم

جلسه پانزدهم

98/4/23

--

3

1

 
جلسه پانزدهم

جلسه شانزدهم

98/5/6

---

4

--

 
جلسه شانزدهم

جلسه هفدهم

98/5/30

---

4

---

 
جلسه هفدهم

جلسه هیجدهم


 

جلسه نوزدهم


 
جلسه نوزدهم

جلسه بیستم

 

 
جلسه بیستم

جلسه بیست و یکم

 

جلسه بیست ودوم

 

جلسه بیست وسوم

 

جلسه بیست وچهارم

 

جلسه بیست وپنجم

 

جلسه بیست وششم

 

جلسه بیست وهفتم

 

جلسه بیست وهشتم

 

جلسه بیست و نهم