مشاوران واحد

ردیف

نوع مشاوره

نام و نام خانوادگی مشاور

عنوان آخرین مدرک تحصیلی

مقطع آخرین مدرک تحصیلی

محل اشتغال

1

مشاوره پروپوزال نویسی

دکتر صالحی ذهابی

 

 

خانم  صالحی

خانم ملکی

 فیزیک پزشکی

 

 

روانشناسی بالینی

آمار زیستی

دکتری تخصصی(Ph.D)

 

 

کارشناس ارشد

کارشناسی ارشد  

 عضو هیئت علمی دانشکده پیرا پزشکی

بیمارستان آیت ا...طالقانی

2

مشاوره آمار

آقای شاه محمدی

خانم ملکی

آمار زیستی

آمار زیستی 

کارشناسی ارشد

 

بیمارستان آیت ا...طالقانی

3

مشاوره اپیدمیولوژی

 

4

مشاوره متدولوژی


5

مشاوره­جستجوی­منابع الکترونیکی

دکتر صالحی ذهابی

خانم صالحی

آقای شاه محمدی

فیزیک پزشکی

روانشناسی بالینی

آمار زیستی

دکتری تخصصی(Ph.D)

کارشناس ارشد

کارشناسی ارشد

عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی

بیمارستان آیت ا...طالقانی

بیمارستان آیت ا...طالقانی

6

مشاوره مقاله نویسی

خانم صالحی

آقای شاه محمدی

روانشناسی بالینی

آمار زیستی

کارشناس ارشد

کارشناس ارشد

بیمارستان آیت ا...طالقانی

بیمارستان آیت ا...طالقانی

7

مشاوره ویرایش مقالات به زبان انگلیسی

دکتر صالح صالحی ذهابی

آقای شاه محمدی

فیزیک پزشکی

آمار زیستی

دکتری تخصصی(Ph.D)

کارشناس ارشد

عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی

بیمارستان آیت ا...طالقانی

8

مشاوره سابمیت و پیگیری چاپ مقالات

آقای شاه محمدی

آمار زیستی

کارشناس ارشد

بیمارستان آیت ا...طالقانی

9

مشاوره امورکامپیوتری

دکتر صالحی ذهابی

خانم  صالحی

آقای شاه محمدی

فیزیک پزشکی

روانشناسی بالینی

آمار زیستی

دکتری تخصصی(Ph.D)

کارشناس ارشد

کارشناس ارشد

عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی

بیمارستان آیت ا...طالقانی

بیمارستان آیت ا...طالقانی

10

سامانه پژوهان

خانم  صالحی

روانشناسی بالینی

کارشناس ارشد

بیمارستان آیت ا...طالقانی

11

مشاوره ثبت بیماری­ها (ریجستری)

دکتر صالحی ذهابی

فیزیک پزشکی

دکتری تخصصی(Ph.D)

عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی