مشاوران واحد در سال 96

ردیف

نوع مشاوره

نام و نام خانوادگی مشاور

عنوان آخرین مدرک تحصیلی

مقطع آخرین مدرک تحصیلی

محل اشتغال

1

مشاوره پروپوزال نویسی

دکتر صالحی ذهابی

دکتر صفری

خانم  صالحی

فیزیک پزشکی

اپیدمیولوژی

روانشناسی بالینی

دکتری تخصصی(Ph.D)

دکتری تخصصی(Ph.D) کارشناس ارشد

دانشکده پیراپزشکی

بیمارستان آیت ا...طالقانی

بیمارستان طالقانی

2

مشاوره آمار

دکتر صالحی ذهابی

دکتر صفری

فیزیک پزشکی

اپیدمیولوژی

دکتری تخصصی(Ph.D)

دکتری تخصصی(Ph.D)

دانشکده پیراپزشکی

بیمارستان آیت ا...طالقانی

بیمارستان طالقانی

3

مشاوره اپیدمیولوژی

دکتر صفری

آقای شاه محمدی

خانم ملکی

اپیدمیولوژی

آمار زیستی

آمار زیستی

دکترای تخصصی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

بیمارستان آیت ا...طالقانی

4

مشاوره متدولوژی

دکتر صفری

آقای شاه محمدی

خانم ملکی

اپیدمیولوژی

آمار زیستی

آمار زیستی

دکترای تخصصی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

بیمارستان آیت ا...طالقانی

5

مشاوره­جستجوی­منابع الکترونیکی

دکتر صالحی ذهابی

دکتر صفری

خانم  صالحی

فیزیک پزشکی

اپیدمیولوژی

روانشناسی بالینی

دکتری تخصصی(Ph.D)

دکتری تخصصی(Ph.D) کارشناس ارشد

دانشکده پیراپزشکی

بیمارستان آیت ا...طالقانی

بیمارستان طالقانی

6

مشاوره مقاله نویسی

دکتر صالحی ذهابی

دکتر صفری

خانم  صالحی

فیزیک پزشکی

اپیدمیولوژی

روانشناسی بالینی

دکتری تخصصی(Ph.D)

دکتری تخصصی(Ph.D) کارشناس ارشد

دانشکده پیراپزشکی

بیمارستان آیت ا...طالقانی

بیمارستان طالقانی

7

مشاوره ویرایش مقالات به زبان انگلیسی

دکتر صالحی ذهابی

دکتر صفری

فیزیک پزشکی

اپیدمیولوژی

دکتری تخصصی(Ph.D)

دکتری تخصصی(Ph.D)

دانشکده پیراپزشکی

بیمارستان طالقانی

8

مشاوره سابمیت و پیگیری چاپ مقالات

دکتر صالحی ذهابی

دکتر صفری

فیزیک پزشکی

اپیدمیولوژی

دکتری تخصصی(Ph.D)

دکتری تخصصی(Ph.D)

دانشکده پیراپزشکی

بیمارستان آیت

9

مشاوره امورکامپیوتری

دکتر صالحی ذهابی

خانم  صالحی

خانم ملکی

آقای شاه محمدی

فیزیک پزشکی

روانشناسی بالینی

آمار زیستی

آمار زیستی

دکتری تخصصی(Ph.D)

کارشناس ارشد

کارشناس ارشد

کارشناس ارشد

دانشکده پیراپزشکی

بیمارستان آیت ا...طالقانی

10

سامانه پژوهان

خانم  صالحی

روانشناسی بالینی

کارشناس ارشد

بیمارستان آیت ا...طالقانی

11

مشاوره ثبت بیماری­ها (ریجستری)

دکتر صالحی ذهابی

دکتر صفری

فیزیک پزشکی

اپیدمیولوژی

دکتری تخصصی(Ph.D)

دکتری تخصصی(Ph.D)

دانشکده پیراپزشکی

بیمارستان آیت ا...طالقانی