مشاوران واحد در سال 97

ردیف

نوع مشاوره

نام و نام خانوادگی مشاور

عنوان آخرین مدرک تحصیلی

مقطع آخرین مدرک تحصیلی

محل اشتغال

1

مشاوره پروپوزال نویسی

دکتر صالحی ذهابی

خانم  صالحی

خانم ملکی

آقای شاه محمدی

فیزیک پزشکی

روانشناسی بالینی

آمار زیستی

آمار زیستی

دکتری تخصصی(Ph.D)

کارشناس ارشد

کارشناس ارشد

کارشناس ارشد

دانشکده پیراپزشکی

بیمارستان آیت ا...طالقانی

بیمارستان طالقانی

2

مشاوره آمار

دکتر صفری

آقای شاه محمدی

خانم ملکی

اپیدمیولوژی

آمار زیستی

آمار زیستی

دکتری تخصصی(Ph.D)

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

بیمارستان آیت ا...طالقانی

3

مشاوره اپیدمیولوژی

دکتر صفری

آقای شاه محمدی

خانم ملکی

اپیدمیولوژی

آمار زیستی

آمار زیستی

دکتری تخصصی(Ph.D)

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

بیمارستان آیت ا...طالقانی

4

مشاوره متدولوژی

دکتر صفری

آقای شاه محمدی

خانم ملکی

اپیدمیولوژی

آمار زیستی

آمار زیستی

دکتری تخصصی(Ph.D)

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

بیمارستان آیت ا...طالقانی

5

مشاوره­جستجوی­منابع الکترونیکی

دکتر صالحی ذهابی

خانم صالحی

آقای شاه محمدی

خانم ملکی

فیزیک پزشکی

روانشناسی بالینی

آمار زیستی

آمار زیستی

دکتری تخصصی(Ph.D)

کارشناس ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

دانشکده پیراپزشکی

بیمارستان آیت ا...طالقانی

6

مشاوره مقاله نویسی

خانم صالحی

آقای شاه محمدی

خانم ملکی

روانشناسی بالینی

آمار زیستی

آمار زیستی

کارشناس ارشد

کارشناس ارشد

کارشناس ارشد

بیمارستان آیت ا...طالقانی

7

مشاوره ویرایش مقالات به زبان انگلیسی

دکتر صالح صالحی ذهابی

 دکتر صفری

آقای شاه محمدی

فیزیک پزشکی

اپیدمیولوژی

آمار زیستی

دکتری تخصصی(Ph.D)

دکتری تخصصی(Ph.D)

کارشناس ارشد

دانشکده پیراپزشکی

بیمارستان آیت ا...طالقانی

8

مشاوره سابمیت و پیگیری چاپ مقالات

آقای شاه محمدی

آمار زیستی

کارشناس ارشد

بیمارستان آیت ا...طالقانی

9

مشاوره امورکامپیوتری

دکتر صالحی ذهابی

خانم  صالحی

خانم ملکی

آقای شاه محمدی

فیزیک پزشکی

روانشناسی بالینی

آمار زیستی

آمار زیستی

دکتری تخصصی(Ph.D)

کارشناس ارشد

کارشناس ارشد

کارشناس ارشد

دانشکده پیراپزشکی

بیمارستان آیت ا...طالقانی

10

سامانه پژوهان

خانم  صالحی

روانشناسی بالینی

کارشناس ارشد

بیمارستان آیت ا...طالقانی

11

مشاوره ثبت بیماری­ها (ریجستری)

دکتر صالحی ذهابی

دکتر صفری

فیزیک پزشکی

اپیدمیولوژی

دکتری تخصصی(Ph.D)

دکتری تخصصی(Ph.D)

دانشکده پیراپزشکی

بیمارستان آیت ا...طالقانی