مشاوران واحد در سال 98

ردیف

نوع مشاوره

نام و نام خانوادگی مشاور

عنوان آخرین مدرک تحصیلی

مقطع آخرین مدرک تحصیلی

محل اشتغال

1

مشاوره پروپوزال نویسی

دکتر صالحی ذهابی

خانم  صالحی

خانم ملکی

آقای نادری

خانم صیادی پور

فیزیک پزشکی

روانشناسی بالینی

آمار زیستی

اپیدمیولوژی

دکتریتخصصی(Ph.D)

کارشناس ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

دانشکده پیراپزشکی

بیمارستان آیت ا...طالقانی

بیمارستان طالقانی

2

مشاوره آمار

آقای نادری

خانم ملکی

اپیدمیولوژی

آمار زیستی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

بیمارستان آیت ا...طالقانی

3

مشاوره اپیدمیولوژی

آقای نادری

خانم ملکی

آمار زیستی

آمار زیستی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

بیمارستان آیت ا...طالقانی

4

مشاوره متدولوژی

آقای نادری

خانم ملکی

اپیدمیولوژی

آمار زیستی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

بیمارستان آیت ا...طالقانی

5

مشاوره­جستجوی­ منابع الکترونیکی

دکتر صالحی ذهابی

خانم صالحی

آقای نادری

خانم ملکی

خانم صیادی پور

فیزیک پزشکی

روانشناسی بالینی

اپیدمیولوژی

آمار زیستی

دکتریتخصصی(Ph.D)

کارشناس ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

دانشکده پیراپزشکی

بیمارستان آیت ا...طالقانی

6

مشاوره مقاله نویسی

خانم صالحی

آقای نادری

خانم ملکی

خانم صیادی پور

روانشناسی بالینی

اپیدمیولوژی

آمار زیستی

کارشناس ارشد

کارشناس ارشد

کارشناس ارشد

بیمارستان آیت ا...طالقانی

7

مشاوره ویرایش مقالات به زبان انگلیسی

دکتر صالح صالحی ذهابی

آقای نادری

فیزیک پزشکی

اپیدمیولوژی

دکتریتخصصی(Ph.D)

کارشناس ارشد

دانشکده پیراپزشکی

بیمارستان آیت ا...طالقانی

8

مشاوره سابمیت و پیگیری چاپ مقالات

آقای نادری

خانم ملکی

اپیدمیولوژی

آمار زیستی

کارشناس ارشد

بیمارستان آیت ا...طالقانی

9

مشاوره امورکامپیوتری

دکتر صالحی ذهابی

خانم  صالحی

خانم ملکی

آقای نادری

فیزیک پزشکی

روانشناسی بالینی

آمار زیستی

اپیدمیولوژی

دکتریتخصصی(Ph.D)

کارشناس ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

دانشکده پیراپزشکی

بیمارستان آیت ا...طالقانی

10

سامانه پژوهان

خانم  صالحی

روانشناسی بالینی

کارشناس ارشد

بیمارستان آیت ا...طالقانی

11

مشاوره ثبت بیماری­ها (ریجستری)

دکتر صالحی ذهابی

فیزیک پزشکی

دکتریتخصصی(Ph.D)

دانشکده پیراپزشکی