اعضاء شورای پژوهشی واحد

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

مرتبه علمی

1

دکتر مرتضی صائب

ارتوپدی

هیئت علمی-استادیار

2

دکتر حمیدرضا سعیدی بروجنی

جراحی مغز و اعصاب

هیئت علمی- دانشیار

3

دکتر محمد باقر حیدری

فوق تخصص جراحی پلاستیک

هیئت علمی-استادیار

4

دکتر ارسلان نادری پور

پرستاری-مدیریت آموزشی

هیئت علمی- مربی

5

دکتر صالح صالحی ذهابی

فیزیک پزشکی

هیئت علمی- استادیار

6

دکتر علی غلامی

 بیهوشی

هیئت علمی- استادیار

7

دکتر آرش کوهی

جراحی عمومی

هیئت علمی- استادیار

8

دکتر جواد عظیمی وقار

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

هیئت علمی- استادیار

9

دکتر عبدالحمید ذکایی

فلوشیب بیهوشی جراحی قلب

هیئت علمی- دانشیار

10

دکتر رضا فتاحیان

جراحی مغز و اعصاب

هیئت علمی- استادیار

11

دکتر علی موسی پور

ارتوپدی

هیئت علمی- استادیار

12

دکتر سید سعید خبیری

ارتوپدی

هیئت علمی- استادیار

13

دکتر جواد امینی سامان

بیهوشی

هیئت علمی- استادیار

14

دکتر احسان علیمحمدی

جراحی مغزواعصاب

هیئت علمی- استادیار

15

دکتر نفیسه منتظری

قلب و عروق

هیئت علمی- استادیار

16

دکتر مریم رحمتی نژاد

بیهوشی

هیئت علمی-استاد یار

17

دکتر رضا حیدری مقدم

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

هیئت علمی- استادیار

18

دکتر محمد روزبهانی

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

هیئت علمی- استادیار

19

دکتر هومن رفیعی

طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

21

دکتر رضا فرهمندراد

طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

22

دکتر شهروز تبریزی

طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

23

رضا پورمیرزا کلهری

کارشناسی ارشد پرستاری

هیئت علمی- مربی

24

افشین گودرزی

کارشناسی ارشد پرستاری

هیئت علمی- مربی

25

فاطمه دهقان

دانشجوی دکتری روانشناسی