اعضای شورای پژوهشی در سال 96

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

مرتبه علمی

1

دکتر مرتضی صائب

ارتوپدی

هیئت علمی-استادیار

2

دکتر حمیدرضا سعیدی بروجنی

جراحی مغز و اعصاب

هیئت علمی- دانشیار

3

دکتر محمد باقر حیدری

فوق تخصص جراحی پلاستیک

هیئت علمی-استادیار

4

دکتر ارسلان نادری پور

پرستاری-مدیریت آموزشی

هیئت علمی- مربی

5

دکتر صالح صالحی ذهابی

فیزیک پزشکی

هیئت علمی- استادیار

6

دکتر علی غلامی

بیهوشی

هیئت علمی- استادیار

7

دکتر آرش کوهی

جراحی عمومی

هیئت علمی- استادیار

8

دکتر جواد عظیمی وقار

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

هیئت علمی- استادیار

9

دکتر عبدالحمید ذکایی

فلوشیب بیهوشی جراحی قلب

هیئت علمی- دانشیار

10

دکتر رضا فتاحیان

جراحی مغز و اعصاب

هیئت علمی- استادیار

11

دکتر علی موسی پور

ارتوپدی

هیئت علمی- استادیار

12

دکتر سید سعید خبیری

ارتوپدی

هیئت علمی- استادیار

13

دکتر احسان علیمحمدی

جراحی مغزواعصاب

هیئت علمی- استادیار

14

دکتر نفیسه منتظری

قلب و عروق

هیئت علمی- استادیار

15

دکتر رضا حیدری مقدم

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

هیئت علمی- استادیار

16

دکتر محمد روزبهانی

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

هیئت علمی- استادیار

17

دکتر هومن رفیعی

طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

18

دکتر رضا فرهمندراد

طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

19

دکتر شهروز تبریزی

طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

20

رضا پورمیرزا کلهری

کارشناسی ارشد پرستاری

هیئت علمی- مربی

21

افشین گودرزی

کارشناسی ارشد پرستاری

هیئت علمی- مربی

22

فاطمه دهقان

کارشناسی ارشد پرستاری

دانشجو