اعضای شورای پژوهشی در سال 98

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

مرتبه علمی

1

دکتر مرتضی صائب

ارتوپدی

هیئت علمی-استادیار

2

سید رضا باقری باوند پور

جراحی مغز و اعصاب

هیئت علمی- دانشیار

3

دکتر حمیدرضا سعیدی بروجنی

جراحی مغز و اعصاب

هیئت علمی- دانشیار

4

دکتر محمد باقر حیدری

فوق تخصص جراحی پلاستیک

هیئت علمی-استادیار

5

دکتر ارسلان نادری پور

پرستاری-مدیریت آموزشی

هیئت علمی- مربی

6

دکتر صالح صالحی ذهابی

فیزیک پزشکی

هیئت علمی- استادیار

7

دکتر علی غلامی

بیهوشی

هیئت علمی- استادیار

8

دکتر فرید عباسی

دکتری روانشناسی بالینی

-----

9

دکتر محمدرضا صبحیه

جراحی عروق

هیئت علمی- دانشیار

10

دکتر آرش کوهی

جراحی عمومی

هیئت علمی- استادیار

11

دکتر جواد عظیمی وقار

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

هیئت علمی- استادیار

12

دکتر عبدالحمید ذکایی

فلوشیب بیهوشی جراحی قلب

هیئت علمی- دانشیار

13

دکتر رضا فتاحیان

جراحی مغز و اعصاب

هیئت علمی- استادیار

14

دکتر ایران چنیده

جراحی مغز و اعصاب

هیئت علمی- استادیار

15

دکتر محمدرضا اکرمی

جراحی مغز و اعصاب

هیئت علمی- استادیار

16

دکتر علی موسی پور

ارتوپدی

هیئت علمی- استادیار

12

دکتر سید سعید خبیری

ارتوپدی

هیئت علمی- استادیار

17

دکتر منصور خزاعی

پاتولوژی

--

18

دکتر جواد امینی سامان

بیهوشی

هیئت علمی- استادیار

19

دکتر بهزاد همت پور

بیهوشی

هیئت علمی- استادیار

20

دکتر احسان علیمحمدی

جراحی مغزواعصاب

هیئت علمی- استادیار

21

دکتر نفیسه منتظری

قلب و عروق

هیئت علمی- استادیار

22

دکتر مریم رحمتی نژاد

بیهوشی

هیئت علمی-استاد یار

23

دکتر ماریا شیروانی

عفونی

هیئت علمی-استاد یار

24

دکتر رضا حیدری مقدم

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

هیئت علمی- استادیار

25

دکتر محمد روزبهانی

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

هیئت علمی- استادیار

26

دکتر هومن رفیعی

طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

27

دکتر برضا رضایی

طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

28

دکتر رضا فرهمندراد

طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

29

دکتر شهروز تبریزی

طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

30

دکتر محمد رسول خزاعی

هیئت علمی-استادیار

31

رضا پورمیرزا کلهری

کارشناسی ارشد پرستاری

هیئت علمی- مربی

32

افشین گودرزی

کارشناسی ارشد پرستاری

هیئت علمی- مربی

33

دکتر محسن ژاله

هیئت علمی-استادیار