خانم فرخنده صالحی (کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی)