کارگاه های برگزار شده

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

1

ریجستری

7/4/97

کلاس آموزش بیمارستان آیت ا...طالقانی

2

روش تحقیق

14/4/97

کلاس آموزش بیمارستان آیت ا...طالقانی

3

پروپوزال نویسی

21/4/97

کلاس آموزش بیمارستان آیت ا...طالقانی

4

اصول جستجو در پایگاه های اطلاعاتی

15/6/97

کلاس آموزش بیمارستان آیت ا...طالقانی

5

پروپوزال نویسی مقدماتی

8/9/97

کلاس آموزش بیمارستان آیت ا...طالقانی

6

پیگیری و چاپ مقالات

18/9/97

کلاس آموزش بیمارستان امام علی(ع)

7

روش تحقیق مقدماتی

2/10/97

کلاس آموزش بیمارستان امام علی(ع)

8

مقاله نویسی

20/10/97

کلاس آموزش بیمارستان امام علی(ع)

9

رفرنس نویسی

23/10/97

کلاس آموزش بیمارستان آیت ا...طالقانی

10

آشنایی با سامانه پژوهان

28/11/97

کلاس آموزش بیمارستان امام علی(ع)