کارگاه های برگزار شده

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

1

ریجستری

7/4/97

کلاس آموزش بیمارستان آیت ا...طالقانی

2

روش تحقیق

14/4/97

کلاس آموزش بیمارستان آیت ا...طالقانی

3

پروپوزال نویسی

21/4/97

کلاس آموزش بیمارستان آیت ا...طالقانی

4

اصول جستجو در پایگاه های اطلاعاتی

15/6/97

کلاس آموزش بیمارستان آیت ا...طالقانی