ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

1

کارگاه روش تحقیق

12/4/98

کلاس آموزش بیمارستان امام علی(ع)

2

کارگاه روش تحقیق پیشرفته

13/4/98

کلاس آموزش بیمارستان آیت ا...طالقانی

3

کارگاه رفرنس نویسی

23/5/98

کلاس آموزش بیمارستان امام علی(ع)

4

پروپوزال نویسی کارگاه

24/7/98

کلاس آموزش بیمارستان آیت ا...طالقانی

5

کارگاه نامه به سردبیر کارگاه

(Letter to the Editor)

24/7/98

کلاس آموزش بیمارستان آیت ا...طالقانی

6

رجستری کارگاه

28/7/98

کلاس آموزش بیمارستان آیت ا...طالقانی

7

کارگاه آشنایی با سامانه دیجیت(پرسشنامه الکترونیک)

1/8/98

کتابخانه مرکزی