معاون آموزشی مرکز

 

معاون آموزشی

-دکتر بهناز کریمی متخصص بیهوشی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی

-معاون آموزشی بیمارستان طالقانی

-مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوند استان