مدیر گروه طب اورژانس

دکتر رفیعی

 

       دکتر هومن رفیعی - متخصص طب اورژانس - استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه