دستیاران گروه

      نام و نام خانوادگی    

سال دستیاری

دکتر محمد علی خدایی

                  پنجم

دکتر وحیدباوندپور

پنجم

دکتر بهرام مرادی

پنجم

دکتر شهرام طاهری

سوم

دکتر معراج فروغی اصل

سوم

دکتر آکام شبرندی

سوم

دکتر فرید حسینیان

دوم

دکترسید عرفان فارسیان

دوم

دکتر علی شوقی

اول

دکتر مهران بهرامی بوکانی

اول