دکتر باقری

 

 

دکتر سیدرضا باقری باوندپوری - متخصص جراحی مغزواعصاب  - دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه