گروه ارتوپدی

ردیف

نام ونام خانوادگی

تخصص

 

مرتبه علمی

1

دکتر علی موسی پور

متخصص ارتوپدی

عضو هیئت علمی

استادیار

2

دکتر کیخسرو مردان پور

متخصص ارتوپدی – فلوشیپ دست

عضو هیئت علمی

دانشیار

3

دکتر سید سعید خبیری

متخصص ارتوپدی

عضو هیئت علمی

استادیار

4

دکتر مازیار ملک زاده

متخصص ارتوپدی

هیئت درمانی

 

5

دکتر علی ماوائیان

متخصص ارتوپدی

هیئت درمانی

 

6

دکتر وحید فیض الهی

متخصص ارتوپدی

هیئت درمانی

 

7

دکتر محمدرضا پور بی آزار

متخصص ارتوپدی

هیئت درمانی

 

8

دکتر آرش سخایی

متخصص ارتوپدی

هیئت درمانی