موسی پور

 

دکتر علی موسی پور متخصص ارتوپدی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه