دکتر کیخسرو مردان پور / استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه