واحد فناوری اطلاعات (IT)

مسول واحد : آقای مهندس محمد قیاسی

 

 پرسنل واحد

مهندس محسن خاطری               کارشناس IT

مهندس یونس فتحی                  کارشناسIT

مهندس یزدان خوش چهره             کارشناسIT

مهندس مهدی غریب                    کارشناس IT