مدارک پزشکی

 

مسئول واحد مدارک پزشکی:

آقای مهدی میری

مدرک تحصیلی:

کارشناس پرستاری

 فعالیت های واحد مدارک پزشکی:

l  پذیرش بستری : کلیه بیمارانی که وارد بیمارستان می شوند بترتیب نوع بیماری به بخشها ارجاع داده می شوند و برای هر بیمار یک پرونده با شماره شش رقمی در نظر گرفته شده است .

l  بایگانی : کل پرونده هایی که از بخش های مختلف به بایگانی فرستاده می شوند ، پس از انجام کارهای مربوطه فایل می گردد .

l  آمار : تمام آمارهایی که توسط منشی از بخش ها فرستاده می شود جمع آوری شده و به کامپیوتر وارد می شود.

l  کد گذاری : تمام پرونده های بیمارانی که از بخش ها مرخص شده اند توسط منشی به بایگانی فرستاده می شود و پس از مراحل مختلف جهت کد گذاری آماده می شود .

l  پذیرش سرپایی : پرونده هایی که بصورت سرپایی از بخش ها فرستاده می شود (بیماران زیر 24 ساعت) پس از انجام اقدامات لازم فایل می شود .

l  گزارش پاتولوژی : بیمارانی که بستری یا سرپایی عمل می شوند جواب آزمایش پاتولوژی به بایگانی فرستاده می شود که روی پرونده گذاشته می شود .

جوابگویی بیماران : کلیه بیمارانی که جهت دریافت پرونده و یا کپی از آن به بایگانی مراجعه و کپی پرونده داده می شود.

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ دی ۱۳۹۸ ۰۸:۲۰