اعضاء کمیته ها

کمیته های بیمارستانی

 

افراد زیر به عنوان عضو اصلی در تمام کمیته های بیمارستان حضور دارند:

آقای دکترخسرو فرهادی

ریاست مرکز

آقای دکتر ارسلان نادری پور

مدیریت مرکز

آقای کورش احمدی

مدیریت خدمات پرستاری

خانم سیده سارا حسینی

مسئول بهبود کیفیت

 

 

نام کمیته

دبیر کمیته

اعضاء ثابت

نام و نام خانوادگی

سمت

مدیریت اجرایی

خانم سارا حسینی

دکتر ارسلان نادری پور  مدیر مرکز

دکتر  آرش کوهی حبیبی

معاون آموزشی مرکز

دکتر علی غلامی   معاون درمان مرکز
 آقای کورش احمدی مدیر پرستاری 
 آقای بابک چگنی مسئول امور اداری 

آقای حاتم شریفی

مسئول امور مالی

خانم سارا حسینی

مسئول بهبود کیفیت

آقای علی کیانی

مسئول IT

 

هیات اجرایی

 

 دکتر ارسلان نادری پور

آقای بابک چگنی

رئیس امور اداری

آقای کورش احمدی

مدیر پرستاری 
 آقای حاتم شریفی  رئیس امور مالی 
 خانم سوسن ملکی مسئول کارانه
 خانم سحر حمزه مسئول درمانگاه 

 

بهبود کیفیت

(سنجش و پایش کیفیت)

 

خانم سارا حسینی

دکتر ارسلان نادری پور مدیر مرکز
 دکتر آرش کوهی    معاون آموزشی مرکز 
 آقای کورش احمدی   مدیر پرستاری مرکز 
 آقای بابک چگنی    مسئول امور اداری
آقای حاتم شریفی  مسئول امور مالی
 خانم سارا مرادی   کارشناس ایمنی بیمار
خانم زهرا رنجبر   کارشناس امور بیمارستان

سرپرستاران بخش ها

به فراخور موضوع مورد بحث

مورتالیتی و موربیدیتی

خانم سحر حمزه

 دکتر علی غلامی

رئیس کمیته مورتالیتی
 دکتر پرندوش سپهری   متخصص نروسرجری
 دکتر مرتضی صائب متخصص ارتوپدی 
 دکتر آرش کوهی حبیبی  معاون آموزشی مرکز
 دکتر هومن رفیعی  رئیس اورژانس
 آقای کورش احمدی  مدیر پرستاری
 خانم سارا حسینی  مسئول بهبود کیفیت
 خانم سارا مرادی کارشناس ایمنی بیمار
خانم مریم بهزادی  سوپروایزر آموزشی
 گلاره مظلومی  کارشناس آموزش
 پزشکان و پرستاران  به فراخور پرونده

اخلاق پزشکی

خانم کبری عزتی

دکتر ارسلان نادری پور مدیر مرکز
 دکتر محمد باقر حیدری  متخصص جراحی ترمیمی
 دکتر علی غلامی  معاون درمان مرکز
دکتر آرش کوهی معاون آموزشی
 آقای کورش احمدی مدیر پرستاری 
 خانم سارا حسینی  مسئول بهبود کیفیت
آقای شعیب محمد پور کارشناس امور فرهنگی
آقای  سعید رگجان مسئول رسیدگی به شکایات
 آقای بابک چگنی رئیس امور اداری 
 خانم زهرا رنجبر کارشناس امور بیمارستان 
 خانم مریم سپیده دم  مددکار
 خانم سارا مرادی  کارشناس ایمنی بیمار

بحران و بلایا

خانم عصمت امانی

دکتر ارسلان نادر پور مدیر مرکز
 آقای کورش احمدی  مدیر پرستاری
آقای بابک چگنی رئیس امور اداری

خانم عصمت امانی

کارشناس بهداشت حرفه ای

 خانم سارا حسینی  مسئول بهبود کیفیت
 آقای سجاد محمدی  سوپروایزر بالینی
 آقای قدرت اسکندری  مسئول خدمات
 مهندس احمد رستمی  مسئول پروژه ها
آقای کورش ابراهیمی مسئول تاسیسات
 خانم سارا مرادی کارشناس ایمنی بیمار
آقای مهدی احمدی  مسئول حراست
 خانم زهرا رنجبر  کارشناس امور بیمارستان

 

 

    اقتصاد درمان

 

 

خانم فاطمه مرادی

 دکتر ارسلان نادری پور  مدیر مرکز 
 آقای کورش  احمدی  مدیر پرستاری 
  آقای بابک چگنی  مسئول امور اداری 
 آقای حاتم شریفی  مدیر امور مالی مرکز 
  دکتر لیلا مرغزار  مسئول فنی داروخانه 
دکتر شکوفه رحمانی  مدیریت دارویی مرکز 
خانم سارا حسینی مسئول بهبود کیفیت
 خانم سارا مرادی کارشناس ایمنی بیمار
 آقای عابدین مومنه  مسئول داروخانه
 خانم محدثه رحمتی   مسئول فنی تجهیزات
 خانم زهرا رنجبر  کارشناس امور بیمارستانها
            دارو درمان            دکتر لیلا مرغزار
 دکتر ارسلان نادری پور مدیر مرکز 
 آقای کورش احمدی مدیر پرستاری 
 آقای بابک چگنی مدیر امور اداری 
 آقای حاتم شریفی  مسئول امورمالی
 دکتر لیلا مرغزار مسئول فنی 
 دکتر شکوفه رحمانی مدیر دارویی 
 خانم سارا حسینی  مسئول بهبود کیفیت
 خانم سارا مرادی کارشناس ایمنی بیمار 
 آقای عابدین مومنه مسئول داروخانه 
 خانم زهرا انجبر  کارشناس امور اداری
 خانم محدثه رحمتی مسئول فنی تجهیزات 
 
 

کنترل عفونت

 
 

خانم ماندانا مظفری

 دکتر ارسلان نادری پور مدیر مرکز
دکتر آرش کوهی حبیبی  معاون آموزشی مرکز
 دکتر سعیده بخشی پزشک کنترل عفونت 
 آقای کورش احمدی  مدیر پرستاری
 آقای بابک چگنی  رئیس امور اداری
 خانم سارا حسینی  مسئول بهبود کیفیت
 آقای علیرضا عبدلی  مسئول اتاق عمل
 آقای محمد کریمی  مسئول آزمایشگاه
 خانم سارا مرادی  کارشناس ایمنی بیمار
 خانم عصمت امانی  مسئول بهداشت حرفه ایی
 خانم زهرا رنجبر  کارشناس امور بیمارستان
 آقای مهرداد تیمور پور  مسئول بهداشت محیط
 آقای کوروش ابراهیمی   مسئول تاسیسات
 آقای قدرت اسکندری  مسئول خدمات
 سرپرستاران به فراخور موضوع مورد بحث

 

 

بهداشت محیط

 

 

مهندس مهرداد تیمور پور

دکتر ارسلان نادری پور مدیر مرکز
 آقای کورش احمدی مدیر پرستاری 
 آقای بابک چگنی رئیس امور اداری 
 خانم ماندانا مظفری  سوپر وایزر کنترل عفونت
 خانم سارا حسینی مسئول بهبود کیفیت
 خانم آرزو رجبی مسئول تغذیه 
 آقای کوروش ابراهیمی  مسئول تاسیسات
 آقای قدرت اسکندری  مسئول خدمات
 خانم سارا مرادی کارشناس ایمنی بیمار 
 خانم عصمت امانی  مسئول بهداشت حرفه ایی  
 خانم زهرا رنجبر  کارشناس امور بیمارستان

حفاظت فنی و بهداشت کار

خانم عصمت امانی

دکتر ارسلان نادری پور مدیر مرکز
 آقای کورش احمدی مدیر پرستاری مرکز 
 خانم سارا حسینی  مسئول بهبود کیفیت
 آقای بابک چگنی مسئول امور اداری 
 دکتر رحمت رئیسی پزشک طب کار 
 آقای حاتم شریفی مسئول امور مالی 
مهندس مهرداد تیمورپور  مسئول بهداشت محیط 
 آقای کورش ابراهیمی مسئول تاسیسات 
  خانم عصمت امانی   مسئول بهداشت حرفه ایی
خانم زهرا رنجبر

کارشناس امور بیمارستانها 

خانم سارا مرادی

کارشناس ایمنی بیمار

 

 

اسناد و مدارک پزشکی

 

 

آقای مهدی میری

دکتر ارسلان نادری پور

مدیر مرکز

آقای کورش احمدی مدیر پرستاری
 دکتر آرش کوهی حبیبی  معاون آموزشی مرکز
آقای بابک چگنی مسئول امور اداری 
 سارا حسینی مسئول بهبود کیفیت 
 آقای علی کیانی  مسئول IT

آقایداریوش شکری

مسئول درآمد
 آقای حسین محمدی  مسئول ترخیص 
خانم زهرا رنجبر کارشناس امور بیمارستانها

 

 

انتقال خون

 

 

آقای محمد کریمی

دکتر منصور خزاعی مسئول فنی آزمایشگاه
دکتر رحمت رئیسی پزشک هموویژولانس
   نماینده سازمان انتقال خون
 آقای کورش احمدی مدیر پرستاری 
 آقای بابک چگنی رئیس امور اداری 
 خانم سارا حسینی مسئول بهبود کیفیت 
 خانم سارا مرادی  کارشناس ایمنی بیمار 
 خانم زهرا رنجبر کارشنان امور بیمارستان 

آقای سیروان منصوری

مسئول بانک خون مرکز

خانم سمیه دوکوشکانی

سر پرستار بخش خون

خانم رفعت کمرنژاد

مسئول پاتولوژی

 

 

طرح تحول اداری

 

 

آقای بابک چگنی

آقای بابک چگنی

رئیس امور اداری

آقای حاتم شریفی

رییس امور مالی

آقای مهدی احمدی

مسئول حراست

آقای علی کیانی

مسئول IT

خانم سارا حسینی

مسئول اعتبار بخشی

 

 مرگ و میر اطفال

 

خانم مریم بهزادی

علی غلامی رئیس کمیته

دکتر هومن  رفیعی

مدیر اورژانس

آقای کورش احمدی  مدیر پرستاری
 خانم سارا حسینی مسئول بهبود کیفیت
خانم سارا مرادی  کارشناس ایمنی بیمار
خانم گلاره مظلومی

کارشناس آموزش

پرستاران

 به فراخور موضوع

 

مرگ و میر نوجوانان

 

مریم بهزادی

دکتر علی غلامی رئیس کمیته

دکتر       

 متخصص اطفال

 دکتر همن رفیعی رئیس اورژانس 
 آقای کورش احمدی  مدیر پرستاری
 خانم سارا حسینی  مسئول بهبود کیفیت
 خانم سارا مرادی  کارشناس ایمنی بیمار

 پرستاران

 به فراخور پرونده

 

ساماندهی اورژانس

 

خانم بهاره ناصری

دکتر ارسلان نادر پور

مدیر مرکز

 دکتر آرش کوهی حبیبی Bed managar

 دکتر هومن رفیعی

متخصص طب اورژانس
آقای کورش احمدی مدیر پرستاری 

 آقای بابک چگنی

 مسئول امور اداری

 خانم سارا حسینی  مسئول بهبود کیفیت
 خانم زهرا رنجبر  کارشناس امور بیمارستانها

 خانم سارا مرادی

کارشناس ایمنی بیمار

 

تکلیف بیماران

 

خانم بهاره ناصری

دکتر ارسلان نادری پور  مدیر مرکز

 دکتر آرش کوهی حبیبی

Bed Manager

 دکتر هومن رفیعی

رئیس بخش اورژانس 
 آقای کورش احمدی  مدیر پرستاری
 خانم سارا حسینی  مسئول بهبود کیفیت
 آقای بابک چگنی  رئیس امور اداری
 خانم سارا مرادی  کارشناس ایمنی بیمار
 خانم زهرا رنجبر  کارشناس امور بیمارستان

 

تریاژ

 

بهاره ناصری

دکتر ارسلان نادری پور مدیر مرکز 
 دکتر هومن رفیعی  رئیس بخش اورژانس
 آقای کورش احمدی مدیر پرستاری 
آقای بابک چگنی رئیس امور اداری 
 خانم سارا حسینی مسئول بهبود کیفیت 
 خانم سارا مرادی کارشناس ایمنی بیمار 
 خانم زهرا رنجبر  کارشناس امور بیمارستان

کارشناس اداری و مالی

آقای بابک چگنی

دکتر ارسلان نادری پور مدیر مرکز
 آقای حاتم شریفی  مسئول امور مالی
آقای کورش احمدی مدیر خدمات پرستاری
  سیده سارا حسینی  مسئول بهبود کیفیت 
 آقای فریدون نظری مسئول کارگزینی 

آموزش به بیمار

خانم

 
   
 

 

ایمنی بیمار

 

خانم سارا مرادی

دکتر ارسلان نادری پور

مدیر مرکز 
آقای کورش احمدی  مدیر پرستاری 
 دکتر آرش کوهی معاون آموزشی مرکز 
 خانم ماندانا مظفری کارشناس کنترل عفونت 
 خانم سارا حسینی مسئول بهبود کیفیت 
 خانم زهرا رنجبر کارشناس امور بیمارستان 
 خانم مریم بهزادی  سوپروایزر آموزشی
 خانم عصمت امانی کارشناس بهداشت حرفه ایی

آموزش

خانم

 
   
 

تغذیه و رژیم درمانی

خانم آرزو رجبی

آقای مهرداد تیمورپور

کارشناس بهداشت محیط