کمیته های بیمارستانی

خانم زهرا رنجبر

مسئول هماهنگی کمیته های مرکز

 

c3

 

 

c4