رئیس امور مالی

شریفی

 

آقای حاتم شریفی

مدرک تحصیلی :

 کارشناس حسابداری

فعالیت های رئیس امور مالی:


حسابداری