رئیس امور مالی

 

آقای جلال لطفی

مدرک تحصیلی :

 کارشناس حسابداری

فعالیت های رئیس امور مالی: