سوپروایزر آموزشی

 

 سوپروایزر آموزشی :            خانم مریم بهزادی 

مدرک تحصیلی :

کارشناس پرستاری 

کارشناس آموزش:               خانم اکرم سورنی

مدرک تحصیلی :

 کارشناس پرستاری

فعالیت های سوپروایزر آموزشی:

1- بررسی نیازهای آموزشی پرسنل پرستاری و اعلام ان به مسئولین ذیربط

2- شرکت در کنفرانس های پرستاری ، همکاری و هماهنگی لازم در انجام کارآموزی دانشجویان و هماهنگی لازم با مربیان مربوطه

3- طرح ریزی و هدایت برنامه های آموزشی

4- شرکت در راندهای روزانه یا هفتگی مسئولین پرستاری از بخش ها و ثبت گزارش

5- برنامه ریزی جهت رفع مشکلات موجود

6- همکاری و شرکت در برنامه های تحقیقاتی برای پیشرفت در مراقبت از بیمار