دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / واحد آموزش و پیگیری بیمار / ارگانهای طرف قرارداد بیمه با مرکز

مرکز آیت ا... طالقانی (ره) با بیمه های اصلی ( تامین اجتماعی ، سلامت و نیروهای مسلح ) قرارداد دارد و برای بیمه های تکمیلی جهت عودت هزینه به مددجو صورت حساب صادر میگردد.