آدرس و تلفن

 

آدرس پستی : کرمانشاه بلوار شهید بهشتی بیمارستان آیت طالقانی

 

کد پستی

کد

دورنگار

شماره تلفن  

نام واحد

6715847167

083

-

38367991

ریاست

-

-

-

38357663

مدیریت

-

-

-

38370139

دفتر پرستاری

-

-

-

38378583

اتاق عمل

-

-

38378597

ICUبخش

-

-

38360349

سی تی اسکن

-

 

-

38358661

حسابداری

-

-

38377229

بانک ملت

-

 

-

-

روابط عمومی

-

 

-

38355668

مددکاری

-

 

-

38367992

تدارکات

-

 

-

38362014

مرکز دیابت

-

 

-

38367038

مهدکودک

-

 

8358754

38358754

دبیرخانه

-

 

8358948

38358948

کارگزینی

-

 

-

38367995

کامپیوتر درآمد

-

 

-

38367996

کامپیوتر اتاق عمل

-

 

-

38367993

بایگانی پزشکی

-

-

38210640-1

دفتر ستاد درمان

-

 

-

8367994

داروخانه

-

 

-

38358126

امور اداری

-

 

-

8367984-90

تلفنخانه بیمارستان

-

 

-

38357753

آزمایشگاه

-

 

-

38358047

کارشناسان بیمه

-

 

-

38378890-38378893

انفورماتیکمرکزی

-

 

-

38369815

آموزش

-

-

38369724

وب سایت

-

 

-

38374139

ICUبخش