طبقه هم کف

زیر زمین

مدیریت خدمات پرستاری

اورژانس

واحد پذیرش

بخش خون آنکولوژی

بخش ارتوپدی 3

داروخانه

تلفنخانه

راهرو انتظار و اتاق عمل 

رادیولوژی

سونوگرافی

سی تی اسکن

اورژانس

پذیرش

حراست

آزمایشگاه 

اتاق نمونه گیری آزمایشگاه

بسیج

واحد ام آر آی

بخش ارتوپدی1

فیزیوترواپی

اکو

بخش ارتوپدی 2 

بایگانی پزشکی

مددکاری

درامد

ترخیص  

کارشناسان بیمه

چاپ و تکثیر

تغذیه

رختشویخانه

تصادفات

تاسیسات

 آشپزخانه

طبقه اول

طبقه دوم

بخش ICU2

بخش جراحی عمومی

      

بخش  مغزو اعصاب

 بخش ICU3

 

                             داخل محوطه بیمارستان

کتابخانه مرکزی – سالن امفی تاتر-–انبار کل مرکز  - تدارکات – انبار داروخانه - نقلیه-– انبار تجهیزات پزشکی –کنترل عفونت - تجهیزات پزشکی - فناوری اطلاعات

ساختمان درمانگاه :

v     مرکز دیابت و غدد(پذیرش-آزمایشگاه-اتاق ویزیت-اتاق پرستاری)

v  معاونت آموزشی(دفتر گروه ارتوپدی-واحد EDU)

v   معاونت پژوهشی 

    واحد پیگیری و آموزش به بیمار 

   بهداشت حرفه ای

   بهداشت محیط