طبقه هم کف

زیر زمین

مدیریت خدمات پرستاری

بخش خون آنکولوژی

بخش 2ارتوپدی

داروخانه

تلفنخانه

کارشناسان بیمه

رادیولوژی

سونوگرافی

 بخش جراحی زنان

بخش جراحی مردان

سی تی اسکن

اورژانس

پاتولوژی

پذیرش

حراست

آزمایشگاه

صندوق


دفتر ریاست و مدیریت

ICU بخش

بایگانی پزشکی

مددکاری

اموراداری

چاپ و تکثیر

تغذیه

دبیرخانه

رختشویخانه

آشپزخانه

خیاط خانه

کارگزینی

طبقه اول

طبقه دوم

بخش 3 ارتوپدی

بخش ICU2

اتاق عمل 1 

بخش جراحی عمومی

واحد IT

منشی بخش جراحی وبخش 3       

بخش  مغزو اعصاب

بخش 1 ارتوپدی

اتاق عمل 2

منشی بخش 1 و 5

                             داخل محوطه بیمارستان

کتابخانه مرکزی – سالن امفی تاتر- روابط عمومی–انبار کل مرکز  - تدارکات – انبار داروخانه - نقلیه- تاسیسات – انبار تجهیزات پزشکی – خیاط خانه - بسیج-

 واحد بهداشت محیط و حرفه ای -کنترل عفونت-بانک-بهبود کیفیت

ساختمان درمانگاه :

v     مرکز دیابت

v     فیزیوتراپی

v     آندوسکوپی

v     پاراکلینیک تخصصی :    جراحی عمومی - جراحی مغزو اعصاب چشم پزشکی 

                                        تغذیه-خون و آنکولوژی – ارتوپدی  - داخلی و گوارش