طبقه هم کف

زیر زمین

مدیریت خدمات پرستاری

بخش خون آنکولوژی

بخش ارتوپدی 3

داروخانه

تلفنخانه

رادیولوژی

سونوگرافی

سی تی اسکن

اورژانس

پذیرش

حراست

آزمایشگاه

ترخیص 

بسیج

 

ICU 1بخش

بایگانی پزشکی

مددکاری

درامد

ترخیص  

کارشناسان بیمه

چاپ و تکثیر

تغذیه

رختشویخانه

آشپزخانه

طبقه اول

طبقه دوم

 

بخش ICU2

بخش جراحی عمومی

منشی بخش جراحی وبخش 3       

بخش  مغزو اعصاب

 بخش ICU3

منشی بخش 1 و 5

                             داخل محوطه بیمارستان

کتابخانه مرکزی – سالن امفی تاتر-–انبار کل مرکز  - تدارکات – انبار داروخانه - نقلیه- تاسیسات – انبار تجهیزات پزشکی –

ساختمان درمانگاه :

v     مرکز دیابت

v سرویس داخلی

v    

v