مدیر بیمارستان

                                

            

                               محمود کاظمی                                                             

 کاظمی        

سوابق تحصیلی:

کارشناس ارشد آموزش پزشکی از دانشگاه شهید بهشتی تهران

کارشناسی مدیریت از دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق شغلی و مدیریتی :

- رئیس اداره نظارت بر درمان معاونت درمان

-کارشناس مسئول ارزشیابی بیمارستان ها

-رئیس اداره حاکمیت بالینی

-مدیر برنامه ریزی حوزه درمان

-مدیر مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع)