مدیر بیمارستان

                                

            

                                     دکـتر ارسـلان نـادری پـور                                                              عضو هیات علمی دانشگاه

دکتر نادری پور     

سوابق تحصیلی:

دکتری مدیریت آموزشی

سوابق شغلی و مدیریتی :

- عضو هیئت علمی دانشگاه

-سرپرستار اورژانس بیمارستان امام خمینی اسلام آباد غرب 73-71

-سرپرستار بخش ای سی یو جراحی قلب بیمارستان امام علی (ع) 80-78 

- سوپروایزر آموزشی بیمارستان امام علی (ع)83-82

-مسئول تجهیز و راه اندازی بیمارستان امام رضا (ع) 84-83

- مدیر خدمات پرستاری بیمارستان امام رضا (ع) 86-84

-مسئول استعداد های درخشان ومسئول اموربالینی دانشکده پیراپزشکی (عضو هیئت علمی) از سال 87 تا 95