اعضای کمیته پژوهش در آموزش

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

1

دکتر خسرو فرهادی

بیهوشی

2

دکتر بهناز کریمی

بیهوشی

3

دکتر ایران چنیده

متخصص جراحی مغزواعصاب

4

دکتر بهنام دارابی

متخصص جراحی عمومی

5

محمود فخری

کارشناسی ارشد اتاق عمل

6

صبا کریمی

کارشناس ارشد پرستاری